1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Ho so ky thuat cong trinh tai Seapoolvn

Ho so ky thuat cong trinh tai Seapoolvn

Các hồ sơ kỹ thuật công trình tại công ty hồ bơi SEAPOOLVN khi thực hiện dự án mới.

Sau khi các chuyên gia kỹ thuật về thiết bị bể bơi, các kiến trúc sư và kỹ sư cùng nhà quản lý xây dựng chuyên nghiệp đã hoàn toàn quen thuộc với mỗi địa phương nơi địa điểm cần xây hồ bơi, sau khi đã hoàn thành xong bản tiến độ thiết kế sơ bộ và dự toán giá thành sơ bộ, Ceo Nguyễn Dũng có thể xác định được các hồ sơ công trình thích hợp với phạm vi chi tiết hợp lý. Hai nhân tố quan trọng trong số những nhân tố có thể ảnh hưởng tới quá trình này là Kinh tế xây dựng hồ bơi và các ràng buộc về bản vẽ thiết kế mà chủ đầu tư dự án yêu cầu ban đầu.

Làm hồ sơ dự toán chi phí báo giá chi tiết phần xây dựng lắp đặt thiết bị bể bơi trọn gói

Xây dựng các hồ sơ đấu thầu là một trong những đóng góp quan trọng nhất của người quản lý xây dựng chuyên nghiệp về hồ bơi. Phạm vi của các hồ sơ đấu thầu về lĩnh vực xây bể bơi này cần phải được thiết kế có một tầm cỡ để mang lại hiệu quả kinh tế cao và vừa phải đáp ứng yêu cầu về kiến trúc thẩm mỹ tối đa cho phối cảnh toàn khu vực nhất nhờ tránh được các nhà thầu và thầu phụ trung gian không cần thiết và để tận dụng được kỹ năng phối hợp của nhiều nhà thầu và tổng thầu khác nhau trong khu vực.

Các ràng buộc về bản vẽ thiết kế kiến trúc và kết cầu công trình hồ bơi

Các hồ sơ cần phải được quy định phạm vi để hớp với tiến độ thiết kế hợp lý khi sự hoàn thành công trình thi công bể bơi sớm nhất là một yếu tố quan trọng. Các ràng buộc về thiết kế sẽ làm sửa đổi nội dung của các hồ sơ đấu thầu để cân bằng với các mục tiêu tổng thể. Một chương trình thi công phân giai đoạn đạt được kết quả tốt sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào sự thận trọng và khéo léo trong việc xác định các hồ sơ công trình của các kỹ sư giám sát nhằm cân bằng các suy xét về kinh tế, khi phát sinh thêm các hư hỏng của thiết bị hồ bơi, chi phí nhân công do bị thay thế gián đoạn, các báo giá rẻ hơn từ đối thủ cạnh tranh bởi các dụng cụ lắp đặt đi kèm như đèn hồ bơi, máy gia nhiệt, hệ thống lọc nhập khẩu, các phụ kiện khác như cầu thang bể bơi lên xuống, các dụng cụ vệ sinh hồ bơi…cùng nhiều các chương trình khuyến mãi giảm giá đi kèm làm cho các nhà quản lý xây dựng bể bơi phải suy nghĩ rằng cần phải hoàn thành xong dự án để mang lại lợi ích toàn cục lớn nhất cho chủ công trình này.

Lập kế hoạch thi công hồ bơi một cách chuyên nghiệp nhất.

ở công ty hồ bơi Seapoolvn luôn nhấn mạnh các yếu tố trong lập kế hoạch thi công trong khi hoặc trước giai đoạn thiết kế chi tiết sẽ bao gồm một biểu đồ về tổ chức, lịch trình bố trí cán bộ cho dự án, các yêu cầu về phương tiện của người quản lý thi công, tuyển chọn cán booj và phân định trách nhiệm của mỗi người trong từng khâu, ví dụ: Kiến trúc sư trưởng họ phải đảm nhận vai trò về tính thẩm mỹ cao của hồ bơi trong không gian phối cảnh mà chủ công trình đã giao từ đầu,  Kỹ sư thiết kế bản vẽ kết cầu thì dựa trên những mô phỏng ban đầu của Kiến trúc sư để lên dự toán kết cấu về chi phí Vật liệu xâ"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Area Riservata

Dove Siamo

Newsletter

Utilizziamo i cookie per garantire la migliore esperienza sul nostro sito

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo

Cosa sono i cookies?

I cookies sono informazioni inviate al tuo browser da un server web e che vengono successivamente memorizzati sul disco fisso del tuo computer quando un utente visita un sito web o utilizza un social network con Pc, Smartphone o Tablet. Il cookie viene poi riletto e riconosciuto dal sito web che lo ha inviato ogni qualvolta effettui una connessione successiva. I cookies permettono di creare delle statistiche sulle aree del sito visitate dagli utenti in modo anonimo. I dati raccolti vengono poi letti in forma aggregata per comprendere l'efficienza del sito e il livello di esperienza di navigazione. I cookies utilizzati quindi non contengono nessuna informazione personale sugli utenti. I cookies possono essere memorizzati in modo permanente sul tuo computer ed avere un durata variabile (c.d. cookies persistenti), ma possono anche svanire con la chiusura del browser o avere una durata limitata (c.d. cookies di sessione). I cookies possono essere installati dal sito che stai visitando (c.d. cookies di prima parte) o possono essere installati da altri siti web (c.d. cookies di terze parti). I cookies vengono utilizzati in alcuni casi per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni sugli utenti che accedono ad una pagina web. 

A cosa servono i cookies?
COOKIES TECNICI

Questi cookie molto spesso rendono più veloce e rapida la navigazione la fruizione del web in quanto intervengono a facilitare alcune procedure soprattutto durante gli acquisti online. 

COOKIES DI PROFILAZIONE

Questi cookie servono per monitorare e profilare gli utenti durante la navigazione, studiare i loro movimenti/abitudini di consultazione del web. Sono utilizzati anche con scopi pubblicitari mirati (c.d. Behavioural Advertisign). 

COOKIES DI TERZE PARTI 

In alcuni casi accade che una pagina web contenga cookie provenienti da altri siti e contenuti in vari elementi ospitati sulla pagina stessa (banner pubblicitari, immagini, video, ecc.). I cookie di terze parti molte volte sono utilizzati con fini di profilazione. I cookie scaricati su pc, smartphone e tablet possono essere letti anche da altri soggetti, diversi da quelli che gestiscono pagine web. 

COOKIES ANALITICI 

Questo sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (Google). Google Analytics utilizza dei cookies per raccogliere informazioni statistiche aggregate sull’utilizzo del Sito da parte degli utenti (numero di visitatori, pagine visitate, tempo di permanenza sul sito ecc…). Per consultare l’informativa privacy della società Google, relativa al servizio Google Analytics, puoi consultare la Policy Privacy di Google in italiano. 

COOKIES DEI SOCIAL NETWORK 

In alcune pagine del sito possono essere presenti i pulsanti di condivisione sui maggiori Social Network: in questo caso i cookies generati appartengono al Social Network selezionato di volta in volta. 

Come posso disattivare i cookies? 

E' possibile modificare il browser per disattivare i cookies tramite una procedura molto semplice. Attenzione: disattivando i cookies sia nome utente che password non saranno più memorizzati sul box di login del sito. 

Firefox: 
Apri Firefox
Premi il pulsante Alt sulla tastiera
Nella barra degli strumenti situata nella parte superiore del browser, seleziona Strumenti e successivamente Opzioni
Seleziona quindi la scheda Privacy
Vai su Impostazioni Cronologia: e successivamente su Utilizza impostazioni personalizzate. 
Deseleziona Accetta i cookie dai siti e salva le preferenze. 

Internet Explorer: 
Apri Internet Explorer
Clicca sul pulsante Strumenti e quindi su Opzioni Internet
Seleziona la scheda Privacy e sposta il dispositivo di scorrimento sul livello di privacy che desideri impostare (verso l'alto per bloccare tutti i cookies o verso il basso per consentirli tutti) 
Quindi clicca su OK

Google Chrome: 
Apri Google Chrome
Clicca sull'icona Strumenti
Seleziona Impostazioni e successivamente Impostazioni avanzate 
Seleziona Impostazioni dei contenuti sotto la voce Privacy 
Nella scheda Cookies è possibile deselezionare i cookies e salvare le preferenze

Safari:
Apri Safari
Scegli Preferenze nella barra degli strumenti, quindi seleziona il pannello Sicurezza nella finestra di dialogo che segue 
Nella sezione Accetta cookie è possibile specificare se e quando Safari deve salvare i cookies dai siti web. Per ulteriori informazioni clicca sul pulsante di Aiuto (contrassegnato da un punto interrogativo) 
Per maggiori informazioni sui cookies che vengono memorizzati sul vostro computer, clicca su Mostra cookie

Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi dell'art. 122 secondo comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per l’informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e relativo registro dei provvedimenti n. 229 dell'8 maggio 2014.